သတင္း

သဟာယအငၱာနက္ေရဒီယို မြ တိုက္ရိဳကၳဳတႅႊင့္ေသာ ဆရာေတာ္၏ အစီအစၪ္ (၆) 3.6.2019 တနလၤာေန႔

ခငၺ္ားတို႔သၫ္ စစ္သားကိုမုႏ္းမြႏ္းသိတယ္။ စစၱပၠိဳမုႏ္းမြႏ္းသိတယ္။ က္ဳပၱိဳ႕လၫ္း စစၱပၵဏၡံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခငၼ္ားတို႔သိထားရမြာက စစ္သားနဲ႔ စစ္အာဏာ႐ြင္ ၿခဲ်ခားတကၸါေစ။ က္ဳပၱိဳ႕က စစ္သားကို လိုလားတာ။ စစ္အာဏာ႐ြငၠဳိ လုိလားတာမဟုတၻဴး။ စစၱပၷဲ႔ စစ္အစိုးရ ၿခဲ်ခားတကၸါေစ။ က္ဳပၱိဳ႕မလိုလားတာက စစ္အစိုးရ၊ စစၱပၼဟုတၻဴး။ ခငၺ္ားတို႔က စစၱပ္ေရာ စစ္သားေရာ အားလံုးကိုမုႏ္းေနၾကတာဗ္ာ။ ေ်ပာေတာ့သာ က္ဳပၠိဳ အမုႏ္းတရား အမုႏ္းတရားနဲ႔ ခငၺ္ားတို႔ကမြ အမုႏ္းသမားေၾတပါ။ က္ဳပ္ ကုလားကို မုႏ္းတာက ကုလားနဲ႔ ဓါတၸံု ႀတဲ႐ိုကၷိုငၱယ္။ လၾကၥဲ ႏႈတၦကၷိုငၱယ္။ စာၿပဲတစ္၀ိုင္းထဲမြာ ေၾဆးေျႏးႏိုငၱယ္။ ခငၺ္ားတို႔က စစ္သားနဲ႔ ေတာငၷႈတၼဆကၷိုငၻဴး ႏႈတၼဆက္ရဲဘူး။ ထမင္းတစ္၀ိုင္းထဲ စားဖို႔ေေနနသာသာ၊ စာၿပဲတစ္၀ိုင္းထဲစကားေ်ပာဖို႔ဆိုတာ စၪ္းစားဦး။ ခငၺ္ားတို႔ရငၳဲမြာ႐ြိတဲ့ အမုႏ္းတရားကို အႏၳဳတႅိဳကၸါ။ ခငၺ္ားတို႔က အမုႏ္းတရားေၾတ ဦးစီးေနတာႀကီးကို က္ဳပၠိဳလာ်ပီး ၊ အမုႏ္းတရား ပုဒၼတပ္်ပီး၊ ေလြ္ာကၼလုပ္ၾကပါနဲ႔။

ငၺ္ားတို႔ေတၾတက ေ်ပာင္း်ပႏ္ႀကီး ်ဖစ္ေန်ပီ။ ခငၺ္ားတို႔ေၾတက အရၫ္အခ္င္း ႐ြိမယ္။ အခ္ဳပ္အ်ခာ အာဏာတႏၹိဳးကို နားလၫ္ၾကမယ္၊ သူ႕မ႑ိဳငၷဲ႔ သူ သလဲသီးမ္ားလို အကႏ္႔အကႏ္႔နဲ႔ ေနတက္ၾကမယ္။ ်ပၫ္သဴကို ေမာကၼာမႈ မ႐ြိပဲ က႐ုဏာထားၾကမယ္။ ်ပၫ္သဴအၾတက္ တိုင္း်ပဳ်ပၫ္်ပဳ ဥေပေဒၾတကို ခငၺ္ားတို႔ ်ပ႒ာႏ္းႏုိင္ၾကမယၦိဳရင္ လႊတ္ေတာၳဲက စစ္သားေၾတကို အကုႏႅံုး ေမာင္းထုတႅိဳကၸါ။ က္ဳပ္ေက္နပၸါတယ္။ အခုဟာက္ေတာ့ဗ္ာ ခငၺ္ားတို႔ကို္ယၱိဳငၠ တိုင္း်ပၫၠိဳေရာင္းစားေန်ပီးေတာ့ တိုင္း်ပၫၠိဳကာၾကယ္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေနတဲ့ စစ္သားေၾတကို ေမာင္းထုတၼယ္ ေမာင္းထုတၼယ္ တကဲကဲလုပ္ေနတာ က္ဳပ္သိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခငၺ္ားတို႔ တအားနင္းခ္စၱဲ့သူေၾတကို က္ဳပၠ ကာၾကယ္ေပးေတာ့ က္ဳပၠိဳ စစၱပၷဲ႔ေပးစာမယၦိဳတာ က္ဳပ္သိပါတယ္။ မြတၳား။ စစၱပၦီေကျငရလို႔ က္ဳပ္အလုပႅဳပ္ေနတာ မဟုတၻဴး။ က္ဳပ္ယံုၾကၫၡ္ကၷဲ႔က္ဳပ္ ကာၾကယ္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေနတာ။ က္ဳပၱိဳင္း်ပၫ္ရဲ႕ အခ္ဳပ္အ်ခာအာဏာကို တႏၹိဳးထားလို႔ က္ဳပ္အလုပႅဳပ္ေနတာ။ က္ဳပၱိဳင္း်ပၫ္ရဲ႕ အခ္ဳပ္အ်ခာအာဏာကို စစၱပၠ ကာၾကယ္ေနလို႔ က္ဳပၥစၱပၠိဳ ေထာကၡံံေနတာ။ အခ္ဳပ္အ်ခာအာဏာကို ခငၺ္ားတို႔က ကာၾကယၼယၦိဳရင္ က္ဳပ္ ခငၺ္ားတို႔ကို ေထာကၡံမယ္။ ခငၺ္ားတို႔ ဘယၷြခါ ကာၾကယႅဲဗ္ာ ကဲ ေ်ပာစမ္းပါဦး ။
(ဆကႅက္ေဖာ္်ပပါမၫ္)


ခင္ဗ်ားတို႔သည္ စစ္သားကိုမုန္းမွန္းသိတယ္။ စစ္တပ္ကိုမုန္းမွန္းသိတယ္။ က်ဳပ္တို႔လည္း စစ္တပ္ဒဏ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္မ်ားတို႔သိထားရမွာက စစ္သားနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ ခြဲျခားတက္ပါေစ။ က်ဳပ္တို႔က စစ္သားကို လိုလားတာ။ စစ္အာဏာရွင္ကုိ လုိလားတာမဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ စစ္အစိုးရ ခြဲျခားတက္ပါေစ။ က်ဳပ္တို႔မလိုလားတာက စစ္အစိုးရ၊ စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔က စစ္တပ္ေရာ စစ္သားေရာ အားလံုးကိုမုန္းေနၾကတာဗ်ာ။ ေျပာေတာ့သာ က်ဳပ္ကို အမုန္းတရား အမုန္းတရားနဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကမွ အမုန္းသမားေတြပါ။ က်ဳပ္ ကုလားကို မုန္းတာက ကုလားနဲ႔ ဓါတ္ပံု တြဲရိုက္ႏိုင္တယ္။ လက္စြဲ ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္တယ္။ စာပြဲတစ္၀ိုင္းထဲမွာ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က စစ္သားနဲ႔ ေတာင္ႏႈတ္မဆက္ႏိုင္ဘူး ႏႈတ္မဆက္ရဲဘူး။ ထမင္းတစ္၀ိုင္းထဲ စားဖို႔ေနေနသာသာ၊ စာပြဲတစ္၀ိုင္းထဲစကားေျပာဖို႔ဆိုတာ စဥ္းစားဦး။ ခင္ဗ်ားတို႔ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ အမုန္းတရားကို အန္ထုတ္လိုက္ပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔က အမုန္းတရားေတြ ဦးစီးေနတာၾကီးကို က်ဳပ္ကိုလာျပီး ၊ အမုန္းတရား ပုဒ္မတပ္ျပီး၊ ေလွ်ာက္မလုပ္ၾကပါနဲ႔။ =====
ခင္ဗ်ားတို႔တေတြက ေျပာင္းျပန္ၾကီး ျဖစ္ေနျပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြက အရည္အခ်င္း ရွိမယ္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတန္ဖိုးကို နားလည္ၾကမယ္၊ သူ႕မ႑ိဳင္နဲ႔ သူ သလဲသီးမ်ားလို အကန္႔အကန္႔နဲ႔ ေနတက္ၾကမယ္။ ျပည္သူကို ေမာက္မာမႈ မရွိပဲ ကရုဏာထားၾကမယ္။ ျပည္သူအတြက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ဥပေဒေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ျပ႒ာန္းႏုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သားေတြကို အကုန္လံုး ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ။ က်ဳပ္ေက်နပ္ပါတယ္။ အခုဟာက်ေတာ့ဗ်ာ ခင္ဗ်ားတို႔ကို္ယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားေနျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ စစ္သားေတြကို ေမာင္းထုတ္မယ္ ေမာင္းထုတ္မယ္ တကဲကဲလုပ္ေနတာ က်ဳပ္သိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခင္ဗ်ားတို႔ တအားနင္းခ်စ္တဲ့သူေတြကို က်ဳပ္က ကာကြယ္ေပးေတာ့ က်ဳပ္ကို စစ္တပ္နဲ႔ေပးစာမယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိပါတယ္။ မွတ္ထား။ စစ္တပ္ဆီကေငြရလို႔ က်ဳပ္အလုပ္လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔က်ဳပ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနတာ။ က်ဳပ္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တန္ဖိုးထားလို႔ က်ဳပ္အလုပ္လုပ္ေနတာ။ က်ဳပ္တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို စစ္တပ္က ကာကြယ္ေနလို႔ က်ဳပ္စစ္တပ္ကို ေထာက္ခံံေနတာ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခင္ဗ်ားတို႔က ကာကြယ္မယ္ဆိုရင္ က်ဳပ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ေထာက္ခံမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္ႏွခါ ကာကြယ္လဲဗ်ာ ကဲ ေျပာစမ္းပါဦး ။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)