သတင္း

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ “ဝီရဝံသအဖြဲ႔”

ကမၻာေက်ာ္ဆရာေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေသာ “ဝီရဝံသအဖြဲ႔”

(ဆရာေတာ့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းရန္၊ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

သာသနာေရး –

ဦးေကသရ – 09 686 826 904

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး –

ဝင္းကိုကိုလတ္ – 09 772 177 969

လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ေရး –

ဦးလျပည့္ဇင္ – 09 450 059 582

ဦးကိုကိုဦး – 09 694 539 969