သတင္း

ဝီရဝံသအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၂၀

ဝီရဝံသအဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁/၂၀၂၀

16.11.2020