သတင္း

အလႉေငြ ၁၂,၈၉၀,၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္း) ရရွိေနပါၿပီ

🙏 အလႉေငြ ၁၂,၈၉၀,၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္း) ရရွိေနပါၿပီ 🙏

(၁၃-၁၂-၂၀၂၀)

ဝီရဝံသအဖြဲ႕ထံသို႔ ဆက္သြယ္လႉဒါန္းထားေသာ အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၁ မွ ၇၇ အထိ

(လစဥ္အလႉရွင္ ႏွစ္ဦး၏ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ လႉဒါန္းမႈႏွင့္ အလႉရွင္အမွတ္စဥ္ – ၁ ၏ ဒုတိယအႀကိမ္လႉဒါန္းမႈ အပါအဝင္)

အလႉေငြ ၁၂,၈၉၀,၀၀၀/-(က်ပ္တစ္ရာႏွစ္

ဆယ့္ရွစ္သိန္းကိုးေသာင္း)ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲၿပီးေငြ ၁၀၅၃၁၀၀/-(က်ပ္ဆယ္သိန္းငါးေသာင္းသုံးေထာင့္တစ္ရာ)ျဖစ္ပါသည္။

က်န္ရွိေငြ ၁၁,၈၃၆,၉၀၀/-(က်ပ္တစ္ရာတစ္ဆယ့္ရွစ္သိန္းသုံးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုးရာ) ကို

– 🏦KBZ BANK တြင္ ၅,၁၃၀,၀၀၀/-(က်ပ္ငါးဆယ့္တစ္သိန္းသုံးေသာင္း)၊

– 🏦CB BANK တြင္ ၄,၀၅၀,၀၀၀/-(က်ပ္သိန္းေလးဆယ္ငါးေသာင္း)၊

– 🙏နာယကဆရာေတာ္ ဘဒေႏၲကသရထံ၌ ၂၆၅၆၉၀၀/-(က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္သိန္းငါးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကိုးရာ)

အသီးသီး အပ္ႏွံထားရွိပါသည္။

နာယကဆရာေတာ္ထံအပ္ႏွံထားေငြမ်ားထဲမွ ၁,၀၀၀,၀၀၀/-(က်ပ္ဆယ္သိန္း)ကို AYA BANK တြင္ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္အပ္ႏွံရန္စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ထံက်န္ရွိေငြမ်ားထဲမွ က်ပ္ဆယ္သိန္းအထက္ ပိုေငြမ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သည့္ေန႔၌ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံသြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

အလႉပစၥည္းႏွင့္ေဆးဝါးအလႉရွင္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

ဘဒႏၲေကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္) ညေန ၄:၀၀ နာရီ

ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၉/၂၀၂၀ စတင္ခ်ိန္အထိ အလႉေငြေရာက္ရွိၿပီးစာရင္းအရ။