သတင္း

အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၅ ၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္လစဥ္အလႉ

🙏 အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၅ ၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြက္လစဥ္အလႉ 🙏

(၁၆-၁၂-၂၀၂၀)

ဆရာေတာ္၏ လိုအပ္ရာရာကိစၥမ်ားအတြက္ ဝီရဝံသအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ + ေဒၚရီႏြယ္ေအာင္ မိသားစုက လစဥ္ ၁၀၀၀၀၀/-(က်ပ္တစ္သိန္း)လႉဒါန္းရန္ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ယ​ေန႔ ၁၆-၁၂-၂၀၂၀

ရက္တြင္ ေပးအပ္လႉဒါန္းပါသည္။  ။

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ + ေဒၚရီႏြယ္ေအာင္ မိသားစု၏ လစဥ္ အလႉရွင္ အမွတ္မွာ – ၁ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းလႉဒါန္းခဲ့ၿပီးသည့္ အလႉရွင္လည္းျဖစ္သည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕

__________________________

ဝီရဝံသအဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🙏 သာသနာေရးကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္ 🙏

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ဘဒေႏၲကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

 သတင္းဌာနမ်ားဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

 အလႉကိစၥ ဆက္သြယ္ရန္

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဘဒေႏၲကသရ – ၀၉ ၆၈၆၈၂၆၉၀၄

ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ – ၀၉ ၇၇၂၁၇၇၉၆၉

ဦးလျပည့္ဇင္ – ၀၉ ၄၅၀၀၅၉၅၈၂

ဦးကိုကိုဦး – ၀၉ ၆၉၄၅၃၉၉၆၉

🏦 CB Bank Account No.0165600100046628

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္းႏွင့္ အဏၰဝါလမ္းေထာင့္)

Account Name:

ASHIN KAYTHARA

U WIN KO KO LATT

U LA PYAE ZIN

U KO KO OO

🏦 KBZ Bank Account No.

12630212602634401(KANBAWZA BANK Ltd(NDGN)

(ေျမာက္ဒဂုံဘဏ္ခြဲ၊ ပင္လုံလမ္း)

Account Name:

1. ASHIN KAYTHARA

2. U LA PYEE ZIN

3. U WIN KO KO LATT

4. KO KO OO

📲 Wave Account – 09772177969

📲 KBZ Pay Account – 09450059582

ဖုန္းနံပါတ္အားလုံးကို Viber ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

#ဝီရဝံသအဖြဲ႕