သတင္း

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ အလႉေငြရရိွမႈ၊ သံုးစြဲမႈ၊ က်န္ရိွေငြစာရင္း

ဝီရဝံသအဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ အလႉေငြရရိွမႈ၊ သံုးစြဲမႈ၊ က်န္ရိွေငြစာရင္း

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

အလႉေငြရရိွမႈ

~~~~~~~~~

၁။ ၂-၁၁-၂၀၂၀ မွ ၃၀-၁၁-၂၀၂၀ အထိ

ႏိုဝင္ဘာလ အလႉရရိွေငြ

(အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၁ မွ ၆၂ အထိ)

၅,၉၀၅,၀၀၀ိ/-(က်ပ္ငါးဆယ့္ကိုးသိန္းငါးေထာင္)

၂။ ၁-၁၂-၂၀၂၀ မွ ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ အထိ

ဒီဇင္ဘာလ အလႉရရိွေငြ

(အလႉရွင္ အမွတ္စဥ္ – ၆၃ မွ ၈၈ အထိ)

(အမွတ္စဥ္ – ၁၁၊ ၁၄၊ ၃၈၊ ၅၊ ၂၅၊ ၄၆၊ ၅၅ တို႔၏ ၁၂/၂၀၂၀ ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ – ၂၈၊ ၃၂ တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အလႉအပါအဝင္)

၉,၁၄၄,၅၀၀ိ/-(က်ပ္ကိုးဆယ့္တစ္သိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္ငါးရာ)

အလႉရရိွေငြ စုစုေပါင္း –

▄▄▄▄▄▄▄▄

၁၅,၀၄၉,၅၀၀ိ/-

▄▄▄▄▄▄▄▄

(က်ပ္သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္ေလးေသာင္းကိုးေထာင္ငါးရာ)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

သံုးစြဲေငြ

~~~~~~

၁။ ႏိုဝင္ဘာလသံုးစြဲေငြ

၇၆၄၈၅၀ိ/-(က်ပ္ခုနစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းေလးေထာင္ရွစ္ရာငါးဆယ္)

(အက်ဥ္းသားအပ္ေငြ က်ပ္သံုးသိန္းအပါအဝင္)

၂။ ဒီဇင္ဘာလသံုးစြဲေငြ

၆၆၈၁၀၀ိ/-(က်ပ္ေျခာက္သိန္းေျခာက္ေသာင္းရွစ္ေထာင္တစ္ရာ)

သံုးစြဲေငြ စုစုေပါင္း –

▄▄▄▄▄▄▄▄

၁,၄၃၂,၉၅၀ိ/-

▄▄▄▄▄▄▄▄

(က်ပ္တစ္ဆယ့္ေလးသိန္းသံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကိုးရာငါးဆယ္)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

က်န္ရိွေငြ

~~~~~~

၁။ က​ေမ႓ာဇဘဏ္တြင္ ရိွေငြ

၅,၁၃၀,၀၀၀ိ/-(က်ပ္ငါးဆယ့္တစ္သိန္းသံုးေသာင္း)

၂။ CB ဘဏ္တြင္ ရိွေငြ

၄,၀၅၀,၀၀၀ိ/-(က်ပ္သိန္းေလးဆယ္ငါးေသာင္း)

၃။ ဝီရဝံသအဖြဲ႕ထံတြင္ လက္ဝယ္ရိွေငြ

(ဆရာေတာ္ ဘဒႏၱေကသရထံတြင္ ၃၇ သိန္း)

၄,၄၃၆,၅၅၀ိ/-(က်ပ္ေလးဆယ့္ေလးသိန္းသံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ငါးရာ့ငါးဆယ္)

က်န္ရိွေငြ စုစုေပါင္း –

▄▄▄▄▄▄▄▄

၁၃,၆၁၆,၅၅၀ိ/-

▄▄▄▄▄▄▄▄

(က်ပ္တစ္ရာသံုးဆယ့္ေျခာက္သိန္းတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ငါးရာ့ငါးဆယ္)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*****

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရေငြ၊ သံုးေငြမ်ား မပါဝင္ေသးပါ။