သတင္း

တစ္မ်ဳိးကမၻာ

သာသနာေရးကတစ္မ်ဳိး၊ မဟနကတစ္မ်ဳိး၊ အစုိးရကတစ္မ်ဳိး၊  ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ဳိး  အရင္တစ္မ်ဳိး ေနာက္တစ္မ်ဳိး  ေရွ႕တစ္မ်ဳိး ကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး မလုိတစ္မ်ဳိး လုိတစ္မ်ဳိး တစ္မ်ဳိးသရုပ္ စုံလုိ႔ပါပဲ။

မဟနဆရာေတာ္ႀကီးက တညီတညြတ္တည္းျဖစ္သြားေအာင္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတေဖာင္ေဒးရွင္းအမည္နဲ႔ပဲသုံးပါ။ မဘသအမည္ပါ မသုံးပါနဲ႔လုိ႔မိန္႔တယ္။

၄င္းစကားအရ သံဃာႏွင့္လူေရာထားတဲ့ အဖြဲ႕ခ်င္းအတူတူ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ကင္းလြတ္ခြင့္ရတယ္။ မဘသက ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိဘူး။

တစ္ခါ မဟန ဆရာေတာ္ႀကီးက မဘသဟာ တရားဥပေဒမဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဘသက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားတာ။

မဟန ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ၂၀/၉၀ ကသာ တရားဥပေဒႏွင့္မညီတာ။ မဟနဆရာေတာ္ႀကီးက ၂၀/၉၀ကုိ တရားဥပေဒလုိ႔ ယူဆထားပုံရတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၂၀/၉၀ ဟာ အမိန္႔အာဏာတစ္ခုသာျဖစ္တယ္၊ ျပ႒ာန္းဥပေဒမဟုတ္ပါ။ ေျခဥကုိမေက်ာ္ႏုိင္သလုိ ျပ႒ာန္းဥပေဒအဆင့္လည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တစ္မ်ဳိးကမၻာလုိ႔ အၿငွဳိးလာဖုိ႔ အမုိးဗလာ နာမည္တပ္လုိက္ရပါေၾကာင္း။

ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)
28.7.2017
PM 12:41

==========================================================

 

“ႏုိင္ငံအတြင္း သံဃာ့ဂုိဏ္းကုိးဂုိဏ္းပါဝင္သည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသာရွိဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္”

ရဲႏုိင္၊ ေနျပည္ေတာ္
ဘာသာေရးအမည္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း သံဃာ့ဂုိဏ္းကုိးဂုိဏ္းပါဝင္သည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ သံဃာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ေရာေထြးပါဝင္ေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းသည္ သံဃာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ရႈပ္ေထြးေစေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ခံယူျခင္းမရွိဘဲ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘာသာေရးအမည္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ သံဃာ့အစည္းအေဝးႀကီးက တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္(၄)အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းသာ တည္ရွိသည္။ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအပုိဒ္(၇)အရ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေထရဝါဒသံဃာ့ဂုိဏ္းကုိးဂုိဏ္းကုိသာ တည္ေထာင္ထားရွိခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အဆုိပါဂုိဏ္းမ်ားသည္ သုဓမၼာဂုိဏ္း၊ ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၊ ဓမၼာႏုဓမၼမဟာ ဒြါရနိကာယဂုိဏ္း၊ ဓမၼာဝိနယာႏုေလာမမူလဒြါရနိကာယဂုိဏ္း၊ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္း၊ ေဝဠဳဝန္နိကာ ယဂုိဏ္း၊ စတုဘုမၼိကမဟာသတိပ႒ာန္းငွက္တြင္းဂုိဏ္း၊ ဂဏဝိမုတ္ကူးတုိ႔ဂုိဏ္း၊ ဓမၼယုတၱိနိကာယမဟာရင္ဂုိဏ္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အပုိဒ္(၄)(၅)(၈) အရလည္းေကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ(၃)(၅)(၈)(၉) အရလည္းေကာင္း၊ ညႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္(၈၁)တုိ႔အရလည္းေကာင္း ဂုိဏ္းသစ္ႏွင့္ပ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိေၾကာင္း တားျမစ္ထားသည္။
သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ ႀကီးၾကပ္မႈကုိ ခံယူျခင္းမရွိဘဲ သံဃာေတာ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဘာသာေရးအမည္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း သံဃာ့ဂုိဏ္းကုိးဂုိဏ္း ပါဝင္သည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုတည္းသာ တည္ရွိပါေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ဟု ပါရွိသည္။
(၁၃၇၉၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၄ ရက္ (ၾကာသပေတး၊ ဇူလုိင္ ၂၇၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day Daily ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ)