မဂၢဇင္း

မဂၢဇင္းသတင္း

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၇)ထြက္ၿပီ

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၇) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္မွာ ဓမၼေရးရာက႑တြင္ ကိုသက္ ၏ နိဗၺာန္မေရာက္ခ်င္ဘူး တဲ့၊ ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)၏ သားဦးရတနာ ဆုံးမစာ၊ အမ်ဳိးသားေရး အေတြးအျမင္က႑တြင္ ဖိုးေလာင္းတူး(ဥပေဒ)၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်က္ႏွာဖုံးေနာက္ကြယ္က ေဒၚလာမ်က္ႏွာႀကီးနဲ႔ ယန္ဟီးလီ၊ ...
မဂၢဇင္းသတင္း

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္း အမွတ္(၂၅) ထြက္ၿပီ

ယခုထြက္ရွိလာတဲ့ မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၅) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇူးလိုင္လထုတ္မွာ ဓမၼေရးရာက႑တြင္ အမ်ဳိးသားေရးၾသဝါဒ က႑မွာ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္၏ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ဘယ္လိုကာကြယ္ၾကမည္နည္း(သေမၺာဒနိယ ကထာ)၊ ဓမၼေရးရာ က႑မွာ  ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)၏ သိဂႌေရႊခြက္ႏွင့္ ...
မဂၢဇင္းသတင္း

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၄)ထြက္ၿပီ

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၄) ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္မွာ ဓမၼေရးရာက႑တြင္ ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)၏ ရဟန္းအိုႏွင့္ ယာဥ္အို နႏၵေက်ာ္(လင္းသာ)၏ ဗုဒၶႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ခ်စ္ဘုန္းဇံ (ဓမၼာစရိယ၊ ဘီေအ)၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း = နိႏၵာ အမ်ဳိးသားေရး အေတြးအျမင္က႑တြင္ မ်ဳိးခ်စ္သူ(၉၇)၏ ¬မဘသသည္ ...
မဂၢဇင္းသတင္း

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၂)ထြက္ၿပီ

မဟာဝီရ ရသစုံမဂၢဇင္းအမွတ္(၂၂) ၂၀၁၇ခုႏွစ ဧၿပီလထုတ္မွာ ဓမၼေရးရာက႑တြင္ … မာင္ေက်ာ္ႀကီး (မင္းကြန္း)၏ မညီညြတ္ျခင္း၏ မူဝိဝါဒႏွင့္ ဝိဝါဒ၏ဆိုးက်ဳိးမ်ား၊ ဝီရသူ(မစိုးရိမ္)၏ ေနရာမွန္ အတၱ၊ အမ်ဳိးသားေရးအေတြးအျမင္က႑တြင္ … ရွင္မေတာင္ဆရာေတာ္၏ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မလတ္ခင္တန္းဆရာေတာ္၏ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး၊ ...