ျမန္မာလုပ္သားကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕

သတင္းျမန္မာလုပ္သားကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕

မစန္းေကခုိင္ႏွင့္ မသဇင္ ဆုိတာ ငါ့အမ်ဳိးေတြကြ

ျမန္မာလုပ္သား ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ရွိပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို 2013 ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ ရန္ကုန္မွာ တစ္ဖြဲ႔၊ မႏၲေလးမွာ တစ္ဖြဲ႔ ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ဖြဲ႔လုံး စာေရးသူ တည္ေထာင္ထားတာပါ။ အဓိကကေတာ့ ကုလား တရုတ္အိမ္ေတြ ဆုိင္ေတြမွာ ဆႏၵမရွိဘဲ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ ...