၄ – ၁၀- ၂၀၂၃ ( အကယၵမီ)

ပညာေရးအကယၵမီ Grammarသငၱႏ္း

၄ – ၁၀- ၂၀၂၃ ( အကယၵမီ)

မင္းၾကႏ္းပုထိုးေတာ္ႀကီးအနီး|ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ တၫ္ေထာင္ ထားေသာ ပညာေရးအကယၵမီေက္ာင္းမြာ ပညာသင္ၾကားေနၾက ေသာ ေက္ာင္းသား/သူ မ္ားကို မေႏၲလးၿမိဳ႕ေန ဆရာႀကီးဦးဝင္းေေဖမာငၼြ Letter Essay ကို အပတ္ စၪ္ ဗုဒၶ ဟူးေန႕တိုင္းသင္ၾကားလ္က္ ႐ြိပါသၫ္။

ဆရာႀကီးသၫ္ အတႏ္းလိုက္ ၿခံ်ခားၿပီးသင္ၾကားေပးလ္က္႐ြိကာ G -11 ေက္ာင္းသူ (၈၀) ဦးကို ေန႕လၫ္ ( ၂း၀၀ ) မြ ေညန (၃း၀၀) ထိ G-11 ေက္ာင္းသား (၃၇) ဦးကို (၃း၀၀) မြ (၄း၀၀) ထိ G-10 ေက္ာင္းသူ (၇၄)ဦးကို (၄း၀၀)မြ (၅း၀၀) ထိ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ -ပညာသငၷြစၼြာ ဆရာႀကီးဦးဝင္းေေဖမာင္ အပတၥၪ္ တနဂၤေျႏေန႕တိုင္း Speaking သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးလၫ္း်ဖစၸါတယ္။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ – ပညာသငၷြစၼြာ ေက္ာင္းသား-သူ (၄၀၆) ဦး ႐ြိပါသၫ္။

နာ သုံး နာ ေစတနာထားၿပီးသင္ၾကားေပးေသာ ဆရာႀကီးဦးဝင္းေေဖမာင္ မိသားစုသၫ္
က္မ္းမာခ္မ္းသာ၍ လိုရာဆႏၵ ်ပၫ့္ဝလြ္က္ စီးျပားလာဘ္ လာဘ ေၾတ တိုး ျပား ပါေစ အလုပ္ ကိုင္ အျခင့္လမ္းေၾတ လဲ ေအာင္်မငၸါေေစၾကာင္း ပညာေရးအကယ္ဒမီေက္ာင္းက ဆုေတာင္းေပးလိုကၸါတယ္။