ေပးစာ

သတင္းေပးစာ

သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္

သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ စာအမွတ္။       ။ ၄/ဝီရဝံသ(ပထစ)/၂၀၂၁ ရက္စြဲ။           ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလႈိင္လ (၂၂)ရက္။ အေၾကာင္းအရာ။         ...