ဆုႏြင္းဘဘျငၸဲ ၾဆမ္းအာဟာရ အလႉေတာ္”

“ပညာေရး အကယၵမီေက္ာင္း

ဆုႏြင္းဘဘျငၸဲ ၾဆမ္းအာဟာရ အလႉေတာ္”

ဒီဇငာၻ ၂၇ ၂၀၂၃ စစၠိဳင္း

စတုတၳအႀကိမ္ေ်မာက္
ပညာေရးအကယၵီ ဆုေပးၿပဲ ၌ ရႏၠဳႏ္
“ဝိသာခါအသင္း ” မြ ဒီဇငာၻ ၂၅ရက္
တစ္ရကၱာ ၾဆမ္း အဟာရကို
လႉဒါႏ္းခဲ့ပါသၫ္။

ဆုႏြင္းဘဘျငၸဲသို႔ ေၾကရာကႅာၾေကသာ
အ႐ြင္ဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဝီရသူ) အ႐ြင္သဴ်မတ္
ဦးစီးတၫ္ေထာျငၹင့ႅျစၳားေသာ
မႏ္းေမဟာ္သဓာ က္ဴ ႐ြင္ေက္ာင္း ၊ ေလာကအလင္း
က္ဴ ႐ြင္ေက္ာင္းမြ ရဟႏ္း သံဃာေတာၼ္ား၊
ဆရာႀကီး /ဆရာမႀကီးမ္ား၊
ဂုဏၳဴးရ ေက္ာင္းသား/ေက္ာင္းသူမ္ား၊
႐ိုး႐ိုးေအာင္ ေက္ာင္းသား /ေက္ာင္းသူမ္ားႏြင့္
ပင့ၹိတၳားေသာ
ဧည့္ ပရိသတ္ေအပါင္း ကို ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕ ဦးသုစိတၱ
ဦးေဆာင္ေသာ ဝိသာခါအၿဖဲ႕ ” မြ ်မႏၼာ ဒါႏ္ေပါက္
ၾဆမ္းမ္ား်ဖင့္ လူဦးေရ ၉၀၀ ေက္ာၠဳိ ဧည့ၡံေၾကၽးေျမး လႉဒါႏ္းခဲ့ပါသၫ္။

ေန႕လၫၡငၼြာ တပၫ့္မ်ားအား ဂုဏၳဴးေရအာင္
ေလ့က္င့္ သင္ၾကား ်ပဳစုပ္ိးေထာင္းေပးခဲ့ၾေကသာ
ဆရာႀကီး ဆရာမႀကီးမ္ားကို၊ ဂုဏၳဴးရ ေက္ာင္းသား/ေက္ာင္းသူမ္ား
တကၠသိုလ္ဝငၱႏ္ေအာင္
ေက္ာင္း( ၃ )ေက္ာင္းမြ
ေက္ာင္းသား ေက္ာင္းသား အားလုံးတို႔အား
ဂုဏ္်ပဳ ဆုတံဆိပ္ ႏြင့္
ဂုဏ္်ပဳ ဆုေျင ဆု အသီးသီး ခ်ီႁမြင့္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ဆုခ္ီးႁျမင့္်ခင္း အခမ္းအနား
ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ မေႏၲလးၿမိဳ႕” ေ႐ႊညီကို
ဇာတ္သဘင္”်ဖင့္ ဆရာ /ဆရာမ
ေက္ာင္းသား/သူ ေဒသခံ ဧည့ၸရိတ္သတၼ္ားအား
က်ေပဖ္ာ္ေ်ဖ တငၦကၡဲ့ပါတယ္။

ဝိသာခါ အၿဖဲ႕သၫႅၫ္း ဝိသာခါ
ေက္ာင္းအမႀကီးကဲ့သို႔

သံဃာ ေတာၼ္ားအား အသကၳကၦဳံး
မိုးေရခံ သကၤႏ္း လႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း၊

အာဂႏၲဳက ဧည့္သၫ္ေတာ္ ရဟႏ္းေတာၱိဳ႕အား
ၾဆမ္းလႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း၊

ခရီးၾသားရဟႏ္းေတာၱိဳ႕အား
ၾဆမ္းလႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း၊

ဂိလာနရဟႏ္းေတာၱိဳ႕အား
ၾဆမ္းလႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း၊

သူနာ်ပဳ ရဟႏ္းေတာၱိဳအား
ၾဆမ္းလႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း၊

အၿမဲယာဂု လႉဒါႏ္းျခင့္ရ႐ြိ်ခင္း ၊

ဘိကၡဳနီ ရဟႏ္းမတို႔အား
ေရသႏုတ္ လႉဒါႏ္းျခင့္ ရ႐ြိ်ခင္း ဟူေသာ
သာသနာေတာ္၌ ဝိသာခါ ေက္ာင္းမႀကီးကဲသို႔
ဆုႀကီး ၈ ခု ရ႐ြိၿပီးလြ္င္
သက္႐ြၫ္ ဆင္းလြ ခ္မ္းသာရ ဗလ ဥာဏၸညာ
ဟူေသာ ၾဆမ္း အက္ိးထူး တရားငါးလၫ္
ရ႐ြိပါေေစသာ္ဝ္။